Obchodní podmínky a Ochrana údajů

Ochrana údajů

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Správcem osobních údajů je King Scotty Co. LLC - odštěpný závod (viz Kontakty)

Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat pověřeného zástupce správce a provozovatele webu Ivana Matouše na adrese ivan@zenajelaska.cz

Obchodní podmínky pro placený program a knihu

Obsah
1. Úvodní ustanovení
2. Předmět smlouvy a objednávka
3. Cena, pokuty, faktury
4. Forma platby
5. Způsob platby
6. Zabezpečení
7. Odpovědnost za obsah webu
8. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení
Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.zenajelaska.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je koupě a prodej Online kurzu Žena je láska Online (dále také jako „ZJLO“) a mé knihy Žena je láska. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je King Scotty Co. LLC - odštěpný závod, Spisová značka A 78629 vedená u Městského soudu v Praze, Vyšehradská 1349/2, Praha 2 - Nové Město, 12800, IČ 06890636. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). Předmět smlouvy je informační produkt a/nebo kniha. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou online kurzu a/nebo knihy přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka
Předmětem smlouvy je nákup a prodej Online kurzu Žena je láska Online a/nebo knihy Žena je láska. Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránkách webu www.zenajelaska.cz Kupující objednává vybrané produkty vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané produkty a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu produktů. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.zenajelaska.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena, pokuty, faktury Cena.
Ve shrnutí přihlášky a objednávkového formuláře na stránkách www.zenajelaska.cz najdete všechny ceny produktů s DPH. Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny produktů za každý den prodlení, až do úplného splacení dlužné částky včetně smluvní pokuty. Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Garance spokojenosti. V programu může, ale nemusí, být použita garance spokojenosti - termín, do kdy má účastník právo odstoupit z programu a požadovat vrácení platby za produkty ve výši, kterou uzná, třeba i v plné výši. Tato možnost je uvedena v prodejních propozicích na objednací stránce.

Článek IV. – Forma platby
Platba je jednorázová nebo rozdělená na splátky, jejich počet je definován v objednávkovém formuláři. V případě splátkové platby může být součet splátek vyšší, než cena jednorázová! Důvodem je vyšší administrativní náročnost splátkového prodeje. V objednávkovém formuláři je VŽDY ZOBRAZENA PLATNÁ CENA, podle zvolené formy úhrady (jednorázová/splátky)! Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře platební bránou GoPay nebo bankovním převodem. Objednávkový a fakturační systém vystaví vždy tolik faktur, kolik splátek bylo zvoleno v objednávce! Faktury jsou automaticky odeslány na uvedený email klienta! Splatnost jednorázové nebo první splátkové faktury je 5 dní. Další splátkové faktury mají termíny splatnosti vždy ke stejnému datu po jednom měsíci, až do celkového splacení splátek. Částka poslední splátky se může mírně lišit od částek předchozích splátek, pokud celková cena produktu není přesně dělitelná počtem splátek. V případě, že účastník využije Garanci spokojenosti, bude mu kurzovné vráceno na základě vystavených dobropisů, a to stejnou formou platby, jakou použil při objednání programu - jednorázově nebo na splátky. V případě splátkového režimu se stejným počtem splátek, stejnou periodou splácení, a stejnými částkami, jako byly v objednacích fakturách.

Článek V. – Způsob platby

POZOR!

Z technických důvodů je nyní pozastavena možnost online platby přes platební bránu GoPay!

Online platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Další možností je platba běžným bankovním převodem na základě platebních informací ze zálohové faktury.
Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Online bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
c) Běžným bankovním převodem.

Článek VI. – Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu kurzu ZJLO je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Uživatelům je zapovězeno využívat členskou sekci k otevřené nebo i skryté propagaci vlastních podnikatelských záměrů, produktů a služeb, stejně jako k propagaci produktů jiných stran, bez souhlasu provozovatele webu Žena je láska.
Pokud dojde k porušení této podmínky, má provozovatel právo vyřadit účastníka z členské sekce nejen programu Žena je láska, ale i ze všech dalších programů a členských sekcí programů Akademie celostního zdraví (www.akademiecelostníhozdravi.cz) provozovatele a to bez náhrady!

Článek VII. – Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2017. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.